1

ONDERNEMERSOPLOSSINGEN

Portfolio

Letselschade / AOV

Gecombineerd Metaal-Fruit-Horecabedrijf

Aanleiding
Verzekerde is een zeer gedreven ondernemer die vóór ongeval in april 2014 ruim 80 uur per week werkzaam was in zijn fruitproductie- ( VOF met echtgenote), metaal-en horecabedrijf (beide BV’s )..
Verzekerde was voor het ongeval zelf een nieuwe bedrijfshal aan het bouwen na een forse brand in 2009.Door het ongeval is deze hal niet afgebouwd en bleek zijn inzetbaarheid na ongeval zeer gering zodat noodzakelijke werkzaamheden in de drie bedrijven grotendeels bleven liggen.
De vraag is wat er nodig is om deze ondernemer weer toekomstperspectief te bieden en daarnaast de schade zoveel mogelijk te beperken? De verzekeraar erkent dat er op korte termijn een oplossing moet komen omdat de bedrijfscontinuïteit in gevaar komt.

Aanpak
Om een adequate oplossing te bieden  is zowel een arbeidsdeskundige- als bedrijfskundige analyse nodig.
PerPlex heeft eerst een arbeidsdeskundige analyse uitgevoerd waaruit naar voren komt dat de werkzaamheden in de horeca en fruitteelt te belastend zijn en dat zijn echtgenote samen met zzp-ers tot nu toe de weggevallen arbeidsinzet van verzekerde compenseren.
Uit de bedrijfskundige analyse blijkt dat de winstkansen voor het metaalbedrijf het grootst zijn, maar dat voor deze bedrijfsvoering een aantal aanpassingen in de nieuwe bedrijfshal vereist zijn waarmee de winst zelfs behoorlijk kan toenemen.
PerPlex rekent uit wat de benodigde investeringen zijn om het verdienvermogen op termijn weer op het niveau vóór ongeval te krijgen en maakt dit inzichtelijk voor de verzekeraar. Rekening houdend met de belastbaarheid van de ondernemer wordt het horecabedrijf verkocht en wordt voor het fruitteelt productiebedrijf een zzp-er ingehuurd. Bij het bepalen en invullen van de totale schadestaat wordt rekening gehouden met de kosten van de zzp-ers en het verlies aan verdienvermogen op anderhalf jaar gehouden. Na die periode wordt ingeschat dat verzekerde weer optimaal kan ondernemen, het ongeval weggedacht.

Resultaat
Met instemming van de verzekeraar, belangenbehartiger en verzekerde kon dit dossier na zes maand begeleiding door PerPlex al worden afgesloten.

 

 

Sluiten

Landmeetbedrijf

Aanleiding
Verzekerde is medeaandeelhouder in een landmeetkundig bedrijf. Hij is uitgevallen met burn-out klachten. Hoewel verzekerde aan het herstellen is en binnen drie maanden zijn werk weer gaat opbouwen vraagt de inkomensverzekeraar PerPlex om een intakegesprek aan te gaan. Het blijkt namelijk dat de burn-out klachten ook verband hebben met de het reilen en zeilen binnen het landmeetkundig bedrijf.

Aanpak
PerPlex stelt vast dat de oorzaken van de burn-out liggen in de persoonlijkheid van de verzekerde en de samenwerking tussen de aandeelhouders van het landmeetkundig bedrijf.
Het stellen van grenzen in werk- en privésituaties en het maken van en vasthouden aan keuzes blijken belangrijke items voor verzekerde. Daarnaast is door de groei van de onderneming verzekerde werk gaan doen wat niet bij hem past, is er een gebrek aan structureel overleg en ontbreekt een gezamenlijke strategische visie

Door middel van maandelijkse intervisie stelt PerPlex voor om verzekerde te coachen in zijn herstelproces door het bespreken van werk- en privésituaties. Het voorstel om kennis te maken met de andere aandeelhouders van het landmeetkundig bedrijf en alle bestuurders te begeleiden bij het professionaliseren van hun ondernemerschap wordt eerst door verzekerde afgewezen.

In de maandelijkse gesprekken wordt duidelijk dat verzekerde duidelijke keuzes moet maken. PerPlex ondersteunt verzekerde hierin door een werkboek te overhandigen waarmee hij zijn levensvisie en ideaal helder krijgt. Daarnaast adviseert PerPlex verzekerde bij een juridische splitsing van de onderneming, waardoor de belangen van verzekerde blijven gewaarborgd.

Resultaat
Het herstel van verzekerde is duurzaam, waarbij verzekerde duidelijke keuzes heeft gemaakt in taken, tijdsbesteding en prioriteiten. Het voorstel om het bestuur van de onderneming te professionaliseren staat nog op de agenda en wordt na de effectuering van de nieuwe juridische structuur bij de andere aandeelhouders geïntroduceerd.

Sluiten

Taxateur O.G.

Aanleiding
Verzekerde is gedeeltelijk uitgevallen met een lage dwarsleasie. Zijn huidige werk als taxateur wordt te zwaar omdat bij zijn opdrachtgever onvoldoende ruimte is om zijn zittende werk af te wisselen en rust te nemen. Omdat naast de AOV-uitkering de inkomsten uit de onderneming nodig zijn voor het levensonderhoud overschrijdt verzekerde zeer regelmatig zijn eigen belastbaarheid. Verzekerde heeft een idee ontwikkeld voor een franchiseformule voor makelaars. De verzekeraar vraagt PerPlex om de haalbaarheid van het idee te toetsen.

Aanpak
Het idee van een franchiseformule blijkt na analyse door PerPlex niet haalbaar. Niet alleen zet PerPlex vraagtekens bij de uitwerking van het concept en de te verwachten opbrengsten. Uit intensieve gesprekken met verzekerde blijkt dat de te verwachten werkzaamheden te optimistisch zijn ingeschat en dat de kans dat hierdoor de klachten van verzekerde op termijn zullen doen toenemen groot zijn.

Uit de gesprekken blijkt dat de aan- en verkoop van onroerend goed de grote passie van verzekerde is. Binnen enkele weken is met verzekerde een doortimmert ondernemingsplan opgesteld waaruit de (financiële) haalbaarheid duidelijk blijkt. Voor de (forse) financiering worden diverse banken aangeschreven. Door de kredietcrisis zijn zij niet bereid te financieren. Nadat de verzekeringsmaatschap een deel van de financieringsbehoefte invult gaat ook de huisbank van verzekerde overstag.

Resultaat
Verzekerde heeft een meerjarenplan en de financiële middelen voor de aan- en verkoop van onroerend goed. Door de opbrengsten uit de nieuwe tak van zijn onderneming kan hij zijn oorspronkelijke werk afbouwen. Verzekerde heeft met behoud van inkomen zijn werkzaamheden kunnen verleggen en voor zichzelf een werksituatie gecreërd waarbij hij volledig rekening kan houden met zijn eigen belastbaarheid. De verzekeraar heeft afspraken gemaakt over het afbouwen van de AOV-uitkering.

Sluiten

Keukenmontagebedrijf

Aanleiding
Verzekerde is een 44-jarige man, die sinds 2002 een keukenmontagebedrijf exploiteert. Hierbij monteert hij voor een aantal keukengroothandelaren complete keukens, vooral op nieuwbouwprojecten.
In 2009 loopt verzekerde ernstig knie- en beenletsel op die uiteindelijk resulteren in gedwongen stopzetting van zijn bedrijf.
Verzekerde ziet niet direct in welke richting hij opnieuw moet ondernemen, met name ook omdat zijn werkervaring in de keuken- en bouwbranche ligt. Daarbij krijgt hij in de loop van de tijd psychische klachten doordat hij geen doel meer heeft om zich op te richten.
De inkomensverzekeraar schakelt PerPlex in voor een intake en marktorientatie met plan van aanpak en uitvoering hiervan.

Aanpak
PerPlex komt tot de conclusie dat een integrale aanpak nodig is, Niet alleen moet de coaching en begeleiding worden gericht op de bedrijfskundige kant maar tevens dient verzekerde weer in balans te komen met zichzelf. Wel is de inschatting dat het duiden van een nieuw perspectief de psychische belastbaarheid snel zal kunnen verbeteren. Kortom, er wordt een tweesporenbeleid ingezet.
Behalve de invoering van een ondernemers- en psychologische test wordt met verzekerde heel bewust gekeken naar zijn kwaliteiten en de wijze waarop hij deze kan inzetten in een voor hem nieuw marktsegment.
Terwijl zijn oude bedrijf wordt ontmanteld bljkt uit nader onderzoek door PerPlex dat verzekerde zich erg thuis zal voelen in de oppervlakteschadebranche ( herstellen van allerlei keukenbladen, meubelstukken en zelfs piano’s maar ook verwijderen van graffity e.d. ). Mede door het kostenbesparende effect blijkt hiervoor veel belangstelling te zijn.
Verzekerde wordt gekoppeld aan een bedrijf dat deze oppervlakteschades al uitvoert en verder wordt geregeld dat hij een aantal maanden stage kan lopen. Dit doet zijn zelfvertrouwen toenemen. Daarnaast wordt gestart met het opzetten van een netwerk, coaching in verkooptechnieken en een  nieuwe website en wordt daarbij passende grafische vormgeving opgezet.
Verzekerde heeft binnen zes maand de vereiste vakbekwaamheid opgedaan en is gestart met het uitvoeren van oppervlakteschadebehandelingen; ook blijkt dat de psychische omschakeling meer tijd kost dan voorheen was ingeschat. Verzekerde wordt in contact gebracht met een psycholoog die hem geleidelijk aan weer op de been krijgt.

Resultaat
Verzekerde heeft in een jaar met ondersteuning van PerPlex en volledige medewerking van de verzekeraar de overstap gemaakt van keukenmontagebedrijf naar oppervlakteschadebedrijf.
Een aantal drempels, waaronder de psychische belastbaarheid, waren in aanvang behoorlijk hoog maar het inzicht bij verzekerde dat hij ook inkomsten kan verwerven in deze nieuwe branche heeft erin geresulteerd dat de psychische component kon worden afgebouwd.
De marketingtools die hem zijn aangereikt hebben onder andere ook bewerkstelligd dat hij met zijn bedrijf op de eeste pagina staat van google bij het vinden van oppervlakteschadebedrijven.
Er is inmiddels  een nieuw tijdpad afgesproken met verzekerde en verzekeraar om zijn uitkering af te bouwen.

Sluiten

Detailhandel in noten

Aanleiding
PerPlex wordt door een ondernemer ( via een doorverwijzing ) ingeschakeld om te bemiddelen in de mogelijke overname van een detailhandel in noten, bonbons en snoep. Hierbij zal de verzekeraar op grond van haar aansprakelijkheid bereid gevonden moeten worden om het overnamebedrag beschikbaar te stellen via een lening.
Verzekerde had aanvankelijk een bouwonderneming maar vanwege een bedrijfsongeval, verzoorzaakt door een derde partij, werd hij gedwongen dit bedrijf te stoppen.

Aanpak
Perplex wordt geconfronteerd met een 38-jarige man met forse rugklachten die zijn ontstaan door de val van een zware metalen plaat die verzekerde tijdens bouwwerkzaamheden op zijn schouders/rug kreeg. De medische eindstatus is al enige tijd bereikt en houdt met name in dat verzekerde is aangewezen op afwisselende werkzaamheden.
Omdat verzekerde uit het juiste ondernemershout is gesneden wil hij graag een detailhandel overnemen in een grote stad in Midden Nederland. Voordeel daarbij is ook nog dat zijn vrouw zeer representatief is voor winkelwerkzaamheden.
Nadeel is in eerste instantie dat de aansprakelijke verzekeraar niet wil meewerken aan deze plannen omdat men onvoldoende inzicht heeft in het perspectief en het eindresultaat van deze onderneming.
Nadat door PerPlex een marktanalyse heeft plaatsgevonden, de jaarrekeningen zijn beoordeeld en overlegd en tevens de functionele inzetbaarheid van verzekerde is bekeken, wordt eerst contact gelegd met de schadebehandelaar van de verzekeraar. Er wordt uitvoerig ingegaan op de toegevoegde waarde voor alle partijen ( met name  de financiële voordelen  voor de verzekeraar en hernieuwde duurzame deelname aan het arbeidsproces door de verzekerde ) en dit wordt ook schriftelijk onderbouwd.
Alle stukken die nodig zijn voor een eventuele overname worden aan de verzekeraar verstrekt waaronder het marktonderzoek, stukken van de makelaar voor het huurpand, het complete ondernemingsplan met de financiele onderbouwing, een marketingplan, de jaarstukken van de detailhandel van de afgelopen drie jaar en tot slot een voorstel over afbouw van de uitkering.

Resultaat
De verzekeraar heeft vervolgens slechts twee weken nodig om het plan goed te keuren en de lening te verstrekken. Opnieuw blijkt uit deze casus dat wel degelijk een win-win situatie gecreerd kan worden als de toegevoegde waarde kan worden aangetoond en inzichtelijk kan worden gemaakt.
Alle betrokken partijen kunnen vanuit hun invalshoek op deze wijze als winnaars worden beschouwd.

Sluiten

Kindermodezaak

Aanleiding
PerPlex wordt door verzekeraar gevraagd interventie te willen plegen bij een onderneemster die sedert 1995 een kindermodezaak exploiteert. Zij heeft te kennen gegeven dat de problemen haar boven het hoofd groeien en ook haar (al beperkte) belastbaarheid aantasten.

Aanpak
Perplex treft bij het eerste bezoek een situatie aan die er bedrijfseconomisch bijzonder slecht uitziet
( interventie was eigenlijk al veel eerder noodzakelijk ). Kortgezegd is er sprake van een grote schuldenlast ( 42.000 euro), een onsamenhangende (marketing)strategie, personeelsproblemen en problemen van oudsher met het UWV ( terugbetaling op grond van fictieve verdiensten i.v.m. rapportage herbeoordeling) .
PerPlex richt de aanpak eerst op de meest urgente zaak: het tevredenstellen van de schuldeisers waarmee in bijna alle gevallen een terugbetalingsregeling wordt afgesloten.
Tezelfdertijd wordt een bedrijfssanalyse en brancheonderzoek verricht. Hieruit blijkt dat m.b.t. de bedrijfskosten een aantal onverantwoord grote posten opvallen, waaronder administratiekosten.
De accountant blijkt zich behoorlijk te hebben verrijkt. Op verzoek van PerPlex wordt deze direct vervangen en dit krijgt mogelijk nog een staartje vanwege te veel berekende kosten ( hiervoor zal hij zich nog moeten verantwoorden ). Ook wordt met de verhuurder (tijdelijk) een veel lagere huur afgesproken die op termijn opnieuw zal worden bekeken.
Om de marktpositie van verzekerde te verbeteren maakt PerPlex voor haar zowel een actieplan als een marketingplan waarmee zij aan de slag moet. Overigens acht PerPlex de ondernemer wel geschikt voor dit marktsegment.
Het UWV wordt vervolgens aangesproken op de Rapportage Herbeoordeling die is gebaseerd op onjuiste informatie en waartegen een bezwaarschriftenprocedure wordt gestart. PerPlex neemt de bezwaarschriftenzaak op zich en dit resulteert erin dat het bezwaar gegrond wordt verklaard.
Kortom, op diverse fronten is actie ondernomen om deze detailhandelszaak  op de rails te houden.
In het kader van deze casusbeschrijving zijn niet alle interventies vermeld.

Resultaat
Nog niet definitief bekend. Wel is nu de inschatting dat de zaak overeind blijft. De situatie is reeds behoorlijk verbeterd maar het gevaar is nog niet geheel verdwenen ( hangt ook deels af van de crediteuren die evenwel belang hebben bij het in stand houden van dit bedrijf ).
Er zit weer structuur in de zaak. De belastbaarheid van verzekerde is toegenomen.
De personeelsproblemen zijn opgelost (verkeerde inzetbaarheid) , de bedrijfskosten enorm verlaagd en de bezwaarzaak, opgesteld tegen UWV, gewonnen.
Daarnaast wordt verzekerde ook aangestuurd en gecoacht in een andere aanpak  ( hoe moet het dan wel? ) en krijgt zij via introductie van een actie- en marketingplan de tools aangereikt deze uit te voeren.

Sluiten

Spuitgietbedrijf

Aanleiding

Verzekerde exploiteert sinds 1999 een spuitgietbedrijf dat kunststofemmers produceert voor de bloemengroothandel. Pesoneelsgrootte: zes mensen.
Vanaf 2009 wordt verzekerde geconfronteerd met forse fysieke klachten die hem (in steeds ernstiger mate) belemmeren in de uitvoering van zijn hoofdtaken. Verzekerde verricht hierbij alle relevante taken waaronder het meewerken als voorman.
Zonder interventie zal verzekerde zijn fuctie moeten neerleggen hetgeen in aanvullende zin zal resulteren in beeïndiging van het bedrijf. Verzekeraar schakelt PerPlex in voor een plan van aanpak en uitvoering hiervan.

Aanpak
Er wordt eerst een uitvoerige bedrijfsanalyse uitgevoerd waarbij de interne en externe markt wordt geanalyseerd door middel van de SWOT methodiek. Tezelfdertijd wordt een functieanalyse opgesteld waarbij alle taken en handelingen die hij als vennoot verricht worden geinventariseerd. Aan de hand daarvan wordt vervolgens een knelpuntenanalyse opgesteld.
Deze integrale analyse resulteert in een opstelling van taken die hij nog wel kan verichten en waar loonwaarde aan gekoppeld kan worden. Deze loonwaarde wordt ook daadwerkelijk “in beeld gebracht” voor de verzekeraar ( analyse functie-inhoud in relatie tot verdienvermogen). Met de betreffende arbeidsdeskundige van de verzekeraar vindt hierover afstemming plaats.
De invulling van de toekomstige taken van verzekerde ( CAD CAM tekenaar voor ontwerpen spuitgietmachines, opstellen instructieprogramma’s t.b.v. spuitgietpersoneel waar zeer veel behoefte aan is ) gaat gepaard met een kostenplaatje voor scholing en apparatuur waarmee cliënt zijn huidige inkomen kan behouden.
PerPlex regelt een bijeenkomst in aanwezigheid van verzekerde, scholingsdocent, medewerker scholingsinstituut en arbeidsdeskundige verzekeraar. Doel: het moet “klikken“ tussen partijen, er moet vertrouwen zijn, iedereen moet weten wat haar/zijn taken zijn en welke procedure wordt gevolgd zodat er sprake is van een adequate afstemming van taken enverantwoordelijkheden.
Verzekerde zelf wordt ook aangesproken op financiële inbreng en draagt zorg voor in dienstname personeelslid die zal worden belast met de “oude ” taken van verzekerde als voorman ( is inmiddels al in dienst)

Resultaat
Verzekeraar laat weten volledig achter de aanpak van PerPlex te staan en te willen meewerken aan de financiering van het toekomstige takenpakket van verzekerde.
Het voorstel van PerPlex om de kosten van scholing e.d. beschikbaar te stellen is inmiddels goedgekeurd door de schadebehandelaar van de verzekeraar. Tevens is een nieuw tijdpad afgesproken met verzekerde om zijn uitkering af te bouwen.

Sluiten

Fysiotherapeut

CASUSBESCHRIJVING  FYSIOTHERAPEUT

Aanleiding
Een zelfstandige fysiotherapeut die binnen twee jaar twee maal uitviel met fysieke klachten. Naar aanleiding van gesprekken met de arbeidsdeskundige van de inkomensverzekeraar blijken de klachten mede veroorzaakt te worden door slechte resultaten van de praktijk. Hierop wordt PerPlex door verzekeraar gevraagd een bedrijfseconomische analyse van de praktijk te maken, waarbij tevens de ondernemer en bedrijfsvoering in wordt betrokken. De ondernemer heeft een omschakeling gemaakt van een traditionele fysiotherapiepraktijk naar een praktijk in osteopathie. Financieel heeft dit consequenties omdat osteopathiebehandelingen niet (volledig) vergoed worden. Dit brengt onzekerheid voor de ondernemer met zich mee.

Aanpak
Er volgt een uitgebreid persoonlijk gesprek met de ondernemer en zijn echtgenote. Van de financiële jaarcijfers, de werkplanning en huidige praktijkorganisatie wordt een analyse gemaakt.
De totale financiële situatie van de ondernemer wordt in kaart gebracht, dus ook de privé-situatie.
Er blijken diverse problemen te spelen die gezamenlijk invloed hebben gehad op het ziektepatroon. Dit zijn de werkdruk, de administratie, de financiële situatie en de omschakeling van fysiotherapeut naar osteopaat.

De werkdruk wordt inzichtelijk gemaakt en werkprocessen worden gestructureerd. PerPlex stelt samen met de ondernemer een werkplanning op voor dagelijkse activiteiten. Er wordt een persoonlijk en individueel marketingplan opgesteld, waarbij de ondernemer maandelijks wordt begeleid. Op deze wijze worden concrete marketingacties ondernomen om de omschakeling van fysiotherapie naar osteopathie beter te laten verlopen. Zo wordt de prijsstrategie bijgesteld, het netwerk in kaart gebracht en de patiëntenstromen geïnventariseerd. De belastbaarheid wordt opnieuw in beeld gebracht door PerPlex, de taken worden gewijzigd en gelimiteerd en gemonitored. De verzekeraar wordt tussentijds volledig op de hoogte gehouden van de voortgang, waarbij ook de persoonlijke situatie en daarmee gepaard gaande belastbaarheid van verzekerde aandacht vraagt. Verzekerde wordt hier intensief op gecoacht zodat de overgang naar deze nieuwe werksoort met meer vertrouwen verloopt.
De huidige accountant blijkt niet te functioneren. In samenwerking met Perplex wordt een nieuwe accountant aangetrokken die orde op zaken gaat stellen. O.a. door de aanpassing van aangiftes Inkomstenbelasting en het stroomlijnen van de boekhouding.

Resultaat
De prijs van de dienstverlening is naar aanleiding van de analyses aangepast. De financiële situatie is in kaart gebracht waardoor de ondernemer inzicht en overzicht heeft in de actuele stand van zaken. Hierdoor kan de ondernemer met meer rust zijn werkzaamheden oppakken. De marktpositie van de onderneming is duidelijk geworden. Her verdienvermogen van verzekerde is aanzienlijk toegenomen.
De uitstaande schulden worden gesaneerd met een erfenis, de uitstaande debiteuren worden uithanden gegeven aan een incassobureau. Binnen negen maanden na de interventie werkt de ondernemer weer voor 75 %.

Sluiten

Restaurant

Aanleiding
PerPlex wordt via een letselschadeadvocaat ingeschakeld om een intake te doen bij een vrouw van 43 jaar die twee jaar terug door een autoongeval haar werk als bedrijfsleidster in een hotel moest beeïndigen. Doel is te onderzoeken of haar plannen om terug te keren in de horeca reeel zijn en op welke wijze hier invulling aan kan worden gegeven. De revalidatieperiode is nagenoeg achter de rug.

Aanpak
De adviseur van Perplex stelt bij het eerste bezoek vast dat er veel frustaties bij verzekerde zijn (ontstaan) door de medische molen waar zij doorheen moest terwijl volgens haar onvoldoende aandacht bestond voor haar arbeidsparticipatie.

Zij heeft veel ervaring in de horeca opgedaan op managementniveau en heeft de intentie om weer in de deze sector terug te keren. Wel moet daarbij rekening worden gehouden met haar enigszins beperkte belastbaarheid die kort gezegd inhoudt dat zij op gezette tijden rustpauzes kan inbouwen en ook afwisselend kan werken.

Daar verzekerde zeer gedreven en initiatiefrijk oogt wordt in eerste instantie een ondernemerstest ingezet die duidelijk moet maken welk arbeidsprofiel zij heeft en waar haar sterke en zwakke punten liggen. De coaching zal dan plaatsvinden op items die verbetering behoeven.
Hieruit komt duidelijk naar voren dat zij graag een onderneming wil starten die aansluit bij haar interesses en competenties. Nader onderzoek brengt aan het licht dat haar voorkeur uitgaat naar het exploiteren van een restaurant annex bistro.

Verzekerde wordt vervolgens in contact gebracht met de eigenaar van een klein specialiteitenrestaurant op de Veluwe die binnenkort met pensioen gaat en bereid is de zaak te verkopen aan een hiervoor geschikte kandidaat. Behalve de overnameprijs wordt ook uitvoerig ingegaan op alle randvoorwaarden die vereist zijn om een dergelijke exploitatie goed op de rails te zetten waarbij ook veel aandacht is voor de fysieke belastbaarheid van verzekerde. Een functieanalyse is onderdeel van deze aanpak.

Verzekerde zal zelf het bedrijfsconcept moeten uitdragen waaraan een marketingstappenplan van PerPlex wordt gekoppeld. Tijdens deze besprekingen wordt ook een goede kok gevonden met veel ervaring die toe is aan een nieuwe uitdaging.

Op basis van het ingestelde marktonderzoek en de jaarresultaten over de afgelopen drie jaar is vervolgens een businessplan opgesteld door de adviseur en voorgelegd aan de belangenbehartiger.

Resultaat
Al met al duurt het vijf maanden voordat alle drempels zijn geslecht en het restaurant haar deuren kan openen. Op basis van het opgestelde businessplan wordt de aansprakelijke verzekeraar verzocht te participeren in deze onderneming met een investeringsbedrag. De belangenbehartiger voert vervolgens de onderhandelingen met deze verzekeraar over de schadeafhandeling en procedure en er wordt volledige overeenstemming bereikt. De schadeuitkering wordt aangepast.

Voor alle partijen is hiermee een win- win situatie gecreerd, zowel in materieel als immaterieel opzicht.

Sluiten

UWV / klantervaringen

Klantervaring Jan Kees van Maldegem

Klokkenmaker van Maldegem
“Door een auto-ongeluk kon ik alleen nog zittend werk doen. De vraag komt dan op: “Wat wil en kun je nog? “ Een zoektocht kwam bij mij uit bij de uurwerktechniek en dan met name het herstellen van antieke uurwerken”.
Ik ben middels een re-integratietraject bij PerPlex terechtgekomen, ging de opleiding uurwerkhersteller volgen en door mijn wil, doorzettingsvermogen en de begeleiding van PerPlex kan ik nu in de voetsporen van de makers van antieke uurwerken gaan staan om hun werk te herstellen. Dat heeft me echt gegrepen!
PerPlex zie ik als degene die je op de rails houdt , maar je in mijn geval zelf laat uitzoeken welk spoor je wilt volgen. En soms kom je in de middle of nowhere uit, dan fluiten ze je terug. Zonder PerPlex loopt het spoor misschien wel niet verder. Je hebt immers te weinig kennis van zaken en als starter zie je veel dingen over het hoofd.
Startende ondernemers zoals ik zou ik dan ook willen toeroepen dat ze, wanneer ze zichzelf gevonden hebben, PerPlex vanzelf tegenkomen.
Je bent gek als je dat niet doet, want ze zijn een stok achter de deur.”
Jan kees

Sluiten

Klantervaring Jacqueline Gouwsma

Eigenaresse SD Computers en Technische Handelsonderneming
“ PerPlex heeft me geholpen bij het opzetten van SD Computers. Door mijn forse beperkingen ontving ik een uitkering. Ik wilde als zelfstandig ondernemer aan de slag, maar had ik die mogelijkheid wel?
PerPlex gaf de doorslag om het gewoon te doen. Ze gaven me het vertrouwen dat ik nodig had om de eerste stappen te zetten. Nu heb ik naast SD Computers ook een groothandel op koeltechnisch gebied. Een gat in de markt waar ik in gesprongen ben en dat mijn stoutste verwachtingen overtreft. We leveren niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland en België. Je moet het echt zelf doen, maar PerPlex gaf me na gedegen onderzoek het vertrouwen en was voor mij de stok achter de deur om het te durven. Ik voel me nu als een vis in het water”.
Jaquieline

Sluiten

Klantervaring André Bakker

Eigenaar van André Bakker Auto’s
“Ik zit al 25 jaar in het autovak en niemand hoeft mij te vertellen hoe ik een auto moet repareren of verkopen. Maar hoe je een eigen onderneming opzet en laat draaien, ook in minder goede tijden, daar had ik geen kaas van gegeten.
PerPlex heeft me geholpen met alles wat ik me maar kon bedenken en kreeg zaken aangereikt waar ik niet bij stilstond, want er komt heel veel op je af. Ik kreeg tips en doorverwijzingen en had gewoon iemand die op de achtergrond meekeek.
En heel belangrijk, het klikte enorm!
Ik vind dan ook dat mensen die vanuit een uitkeringssituatie kansen zien om voor zichzelf te beginnen, deze kansen moeten aangrijpen.
Maar realiseer je wel dat je iemand nodig hebt, zoals PerPlex, die verstand van ondernemen heeft. Dan kun je net als ik zeggen, en dat is natuurlijk heel toepasselijk in de autobranche: Starten klaar!”
Andre Bakker

Sluiten

Klantervaring Wil Heinhuis

Eigenaar van Wil- Glas in Lood
“Ik kwam in de WIA terecht omdat de lichamelijke belasting van mijn werkzaamheden te zwaar werd. In het verleden had ik eens een cursus glas in lood gevolgd en ik wilde daar wel iets mee doen.
Zo kwam ik bij PerPlex terecht. Zij zijn voor mij een verbindingsschakel met het UWV en een grote vraagbaak waar ik alles kon neerleggen om mijn glazeniersbedrijf goed in de markt te zetten. Ze delen mijn enthousiasme en helpe met kredietaanvragen om mijn bedrijfje op poten te kunnen zetten. Vooraf deden ze ook een marktonderzoek en dit gaf mij veel vertrouwen. Hun actuele kennis van de wet- en regelgeving op ondernemersgebied en hun netwerk scheelt een starter of doorstarter enorm veel tijd. Ik heb nu een prachtig vak met toekomst. Naast het maken van nieuwe glas-in–lood ramen op basis van het ontwerp van de klant, renoveer ik ook. Starters en doorstarters die niet weten welke mogelijkheden er voor hen zijn na letsel adviseer ik dan ook om een bedrijf als PerPlex te vragen: “help me op weg”.
Wil Heinhuis

Sluiten

Klantervaring Angelique van Hooijdonk

Franchisenemer Lunchroom Granny’s
“Ik kreeg in toenemende mate last van bekkeninstabiliteit, moest daardoor afscheid nemen van mijn vorige zelfstandige werkkring en kwam via mijn AOV verzekeraar bij PerPlex terecht. Ik wilde graag een lunchroom beginnen, maar dan wel één die gebaseerd is op het gewone van vroeger. Back to Basic.
De formule van Granny’s sprak me enorm aan en met ondersteuning van PerPlex ben ik gesprekken aangegaan. PerPlex analyseerde de formule, dacht mee, begeleidde me en was mijn klankbord. Ik had er veel steun aan en als ik iets niet snapte belde ik gewoon nog een keer, zelfs s’ avonds. We hebben het eerste jaar, mede door het weer, de prognose niet helemaal gehaald, maar ik ben een voorstander van aanpakken en doorgaan.
Als startende ondernemer moet je je bedenken dat het niet altijd gaat zoals je van te voren hebt ingeschat. Daarom zijn die adviezen en begeleiding ook zo waardevol. Ik heb op basis van mijn eigen goede ervaringen al iemand doorverwezen naar PerPlex.”
Angelique

Sluiten

Klantervaring Berend-Jan Middag

Eigenaar PC TOKO
“ Ik ontving een AOV uitkering en wilde graag voor mezelf beginnen. Daarbij kwam ik in contact met PerPlex. Ze hebben me geholpen om van mijn hobby mijn beroep te maken.
Ik wilde van alles, maar PerPlex adviseerde mij te specialiseren, omdat de ICT branche gigantisch is. Focussen op één punt en er dan later altijd iets bij kunnen nemen.
Nu, twee en een half jaar later, draaien we prima en krijgen we er wekelijks klanten bij. PerPlex adviseerde, ondersteunde, zocht dingen uit en bracht zelfs klanten uit hun netwerk aan. Bedrijfsmatig waren ze voor mij vooral erg sterk.
Een bedrijf oprichten is niet moeilijk, maar er over tien jaar nog zijn, dat is waar het om gaat.
Ik zie de toekomst met vertrouwen tegemoet.”
Berend jan

Sluiten

Klanttevredenheidsonderzoek scoort 8,7 »

©2015 Bureau Perplex  |   Sitemap   |  Disclaimer   |  Webdesign: Webton.nl